پروژه صندوق نو آوری

پروژه صندوق نو آوری

تعداد واحد 15 طبقه ,5 طبقه با کاربرد اداری

نوع پروژه:

BMS – سیستم مدیریت ساختمان

کنترل  سیستم های

روشنایی – سرمایش و گرمایش- کنترل قفل ها و درب – کنترل از راه دور و…..

HANTA

خانه هوشمند