پروژه خانه هوشمند پاسداران

پروژه خانه هوشمند پاسداران

پروژه خانه هوشمند پاسداران تعداد یک طبقه تک واحدی کاربرد مسکونی

نوع پروژه:

smart home – خانه هوشمند.

کنترل  سیستم های خانه هوشمند پاسداران

روشنایی – سرمایش و گرمایش- کنترل قفل ها و درب – کنترل از راه دور و…..

شرکت HANTA

خانه هوشمند