خانه هوشمند

پروژه خانه هوشمند نیاوران

 تعداد 12 طبقه 44 واحدی کاربری مسکونی

نوع پروژه:

smart home – خانه هوشمند.

کنترل  سیستم های

روشنایی – سرمایش و گرمایش- کنترل قفل ها و درب – کنترل از راه دور و…..

HANTA

خانه هوشمند